PRF ( PLATELET RICH FIBRIN ) U STOMATOLOGIJI

PRF ( PLATELET RICH FIBRIN ) U ORALNOJ HIRURGIJI I IMPLANTOLOGIJI

PRF (eng. PLATELET RICH FIBRIN) predstavlja dopunu hirurškim intervencijama u oralnoj hirurgiji i implantologiji, a čime se postiže brže zarastanje tkiva, manja bolnost operacija, ubrzavaju se procesi vaskularizacije i reparacije, te smanjuje diskomfort koji pacijent ima nakon završetka hirurškog postupka.

PRF je preparat koji nastaje jednostavnim laboratorijskim postupkom na način da se iz vene pacijenta uzme odredjena količina krvi, koja se potom centrifugira, a time se pokreće koagulacijska kaskada zbog izostanka antikoagulanta. Na taj način se fibrinogen pretvara u fibrin, koji se višestruko ukršta i stvara gusta fibrinska mrežica, tako nastaje fibrinski ugrušak koji sadrži gotovo sve aktivne trombocite prisutne u prikupljenoj krvi.

PRF membrana

Ova već standardna procedura u mnogim hirurškim granama, uz pomoć delovanja oslobodjenih trombocitnih faktora rasta, doprinosi bržem zarastanju rana, odnosno boljem prihvatanju dentalnih implantata.

Primenom ovog protokola dobijamo koncentrovane trombocite u malom volumenu plazme. Ti trombociti sadrže potentne faktore rasta neophodne za početak tkivne reparacije i regeneracije. U pitanju su sedam fundamentalnih proteina, odnosno faktora rasta za koje je dokazano da ih aktivno sekretuju trombociti u cilju inicijacije svih procesa zarastanja.

Sekretovani faktori rasta pospešuju ćelijsku mitozu, stimulišu ćelijsku replikaciju, matriksnu produkciju i vodjenu diferencijaciju prema hrskavici ili kostima, pojačavaju produkciju kolagena, dovode ćelije na mesto povrede, iniciraju vaskularno urastanje i indukuju ćelijsku diferencijaciju.

PRF procedura je potpuno bezbedna za bolesnika, bez rizika od prenošenja bilo kakvih bolesti, budući da se radi o vlastitoj krvi pacijenta. Takodje, ova metoda značajno smanjuje troškove i redukuje potrebu za upotrebom skupog biomaterijala. Ona je lako primenjiva, najčešće u kombinaciji sa drugih hirurškim tehnikama, ali u pojedinim slučajevima i kao suverena i samostalna terapija.

U našoj svakodnevnoj kliničkoj praksi, veliki značaj PRF tehnika je dala u primeni dentalnih implantata jer obezbedjuje oseointegraciju i povećava primarnu stabilnost implantata. Takodje, veoma značajna je njena uloga u terapiji parodontopatija, hirurških procedura kao što su sinus lift, upotreba koštanih graftova, kod vadjenja zuba, a gde ne samo da potiče gore navedene procese tkivne reparacije, nego utiče i na manju bolnost i smanjuje diskomfort pacijenta kojem je izložen tokom ovih postupaka.

Isto tako, procedura PRF se preporučuje pacijentima koji imaju probleme sa procesima zarastanja, onima sa potrebom za stimulacijom koštane regeneracije, kao i pušačima i dijabetičarima.

Ova metoda pokazala je izvanredne rezultate u različitim poljima medicine kao što su oralna i maksilofacijalne hirurgija, traumatologija, dermatologija, oftalmologija, plastična i opšta hirurgija.

Ostavite odgovor