Box tehnika ( Box technique )

BOX TEHNIKA ( BOX TECHNIQUE ) MOGUĆNOST ZA REŠENJE GOTOVO SVIH VRSTA KOŠTANIH DEFEKATA

 

Već dugi niz godina implamtolozi se susreću da jednim od najvećih izazova, a to je implantacija u uslovima kada ne postoji dovoljna visina kosti da bi se implanti mogli ugraditi, a bez dodatnih hirurških procedura. Danas postoje mnoge tehnike koje sa manje ili više uspeha tretiraju ovaj problem, ali ni jedna nije dala takve mogućnosti, kao što je to Box tehnika, a koju je razvio I usavršio doktor Andea Menoni iz Parme.

Suština ove metode se sastoji u tome da se uz pomoć resorptivnog materijala koji uključuje pločice i pinove, formira kutija (eng. Box) u bezubom delu gornje ili donje vilice, a koja se potom popunjava veštačkom kosti i prekriva kolagenom membranom, čime se omogućuje imobilizacija tog materijala, a što je jedan od osnovnih preduslova da se, za nekoliko meseci od intervencije, stvori prava kost koja ima sve karakteristike normalne kosti i u koju se tada mogu ugraditi implanti u punom svom obimu.

box tehnika

Ovom metodom se dobija dovoljna količina kosti u sve tri dimenzije, a posebno je važno da se dobija kost u visinu, čime se obezbeđuju uslovi da se kasnijom implantološkom terapijom zadovolje svi pacijentovi zahtevi, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. Takodje, ovom metodom omogućuje se dugovečnost implantata i izostanak najvećeg broja komplikacija koji su povezani sa implantacijom u sredini sa nedovoljnom količinom kosti.

U nekim slučajevima, augmentacija pomoću Box tehnike vrši se sa istovremenom implantacijom, tako da se u istom aktu postiže potpuna rehabilitacija, odnosno završavaju sve hirurške intervencije , a čime se skraćuje vreme do protetske sanacije.

Najveći benefiti BOX tehnike su:

  • upotreba bioresorptivnog materijala čime se isključuje potreba za njegovim uklanjanjem
  • mogućnost da se reše oblici bezubosti koji se ne mogu rešiti na druge načine
  • stvaranje nove kosti u sve tri dimenzije
  • upotreba ultrazvuka čime se koštana trauma smanjuje na najmanju moguću meru
  • postizanje mogućnosti da se zadovolje svi pacijentovi zahtevi u estetskom smislu
  • eliminacija potrebe za uzimanjem koštanog tkiva sa nekog drugog dela tela

 

Ova hirurška procedura je isključila potrebu za ranijim intervencijama, a koje su bile neophodne da bi se dobila dovoljna visina kosti, kao što su sinus lift u gornjoj vilici u najvećem broju slučajeva ili transpozicija, odnosno menjanje položaja mandibularnog kanala u donjoj vilici.

Metode kao što su vodjena koštana regeneracija (GBR), autologni koštani blokovi, osteodistrakcija, odnosno postepeno širenje kosti tokom dužeg vremenskog perioda uz pomoć posebno konstruisanog uredjaja, upotreba kratkih implantata, upotreba titanijumskih membrana i druge nisu uspele da reše problem nedostatka kosti i nametnu se kao metoda izbora, već su pokazale selektivan i nepredvidiv rezultat.

Upravo za razliku od njih, Box tehnika ima kapacitet da postigne horizontalnu i vertikalnu dimenziju kosti i u najekstremnijim slučajevima mandibularne, odnosno maksilarne atrofije, tj. nedostatka kosti, eliminišući potrebu za uzimanjem kosti sa nekog drugog dela tela.

Sama tehnika izvodjenja ne zahteva nikakvu posebnu pripremu od strane pacijenta I izvodi se u uslovima lokalne anestezije ako je u pitanju intervencija manjeg obima ili u analgosedaciji kada je u pitanju rekonstrukcija čitave vilice ili obe vilice.

Preoperativna priprema predvidja uz standardnu proceduru pravljenje trodimenzionalnog RTG  snimka u najvećem broju slučajeva, kao i rutinske laboratorijske pretrage krvi, ako to pacijentovo opšte stanje zahteva. Nakon pripreme, operacije se izvodi pomoću posebnog aparata koji radi na principu ultrazvučnog zavarivanja (engl. Sonic Weld), a čime se trauma po okolno tkivo svede na najmanju moguću meru. Pomoću tog aparata, prethodno pripremljene pločice koje su napravljenje od resorptivnog materijala se pričvršćuju posebno dizajniranim pinovima, a čime se pravi okvir koji se potom popunjava biomaterijalom.

U slučajevima kada istovremeno ugradjujemo i implantate, skraćujemo vreme potrebno za konačnu protetsku rehabilitaciju.

Najčešće se box tehnika kombinuje sa tzv. PRF procedurom (eng. Platelet Rich fibrin) kojom se uz pomoć jednostavne laboratorijske procedure dobijaju faktori rasta iz krvi pacijenta, a koji su neophodni da uspeh oseointegracije, odnosno stvaranja nove kosti.

Oprema koju koristimo pri ovoj tehnici je izradjena od strane renomiranog nemačkog proizvodjač a KLS Martin koji prizvodi i sav resorptivni materijal.

Na kraju moramo istaći da metoda nije ni na koji način štetna po zdravlje ljudi, da su pacijenti potpuno bezbedni i da, za sada, ne postoji kvalitetnije rešenje za dobijanje dovoljne visine kosti, a koja onda može da garantuje dugovečnost ugradjenih implantata.

Ostavite odgovor